START.LAN dba o zapewnienie najwyższej jakości oraz pełnego zadowolenia swoich Klientów. Właśnie dlatego wszystkie produkty marki START.LAN objęte są gwarancją jakości na okres nie krótszy, niż 24 miesiące.

 • Obsługa serwisowa naszych urządzeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez firmę Sunnyline Poland.
 • Pamiętaj, aby zachować oryginalny dowód zakupu (lub jego kopię). W przypadku przedstawiania roszczenia gwarancyjnego musisz załączyć go razem z produktem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pojawiających się pytań prosimy skorzystać z zakładki KONTAKT.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI START.LAN

§ 1

Gwarancji na produkty marki START.LAN udziela Firma Sunnyline Computer Products Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie, kod pocztowy 62-081, ul. Graniczna 58B zwana dalej Gwarantem. Gwarant udziela Nabywcy gwarancji na wszystkie sprzedawane produkty START.LAN, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem. Nabywcą w rozumieniu Ogólnych Warunków Gwarancji jest zarówno Reseller nabywający produkt w celu dalszej odsprzedaży jak i zarówno użytkownik końcowy, czyli konsument.

 1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta udzielany jest użytkownikowi końcowemu. Okres ten liczony jest od daty sprzedaży i wynosi 24 miesiące, ale nie dłużej niż 25 miesięcy od dnia wydania towaru z magazynu firmy Sunnyline Poland.
 2. Ujawnione w tym okresie ewentualne wady lub uszkodzenia objęte gwarancją powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi.

§ 2

Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:

 • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
 • nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu i użytkowania
 • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu
 • nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich wskutek czego powstały wady techniczne
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie w nim wady
 • uszkodzeń powstałych w wyniku otwarcia obudowy lub ingerencji wewnątrz produktu
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, w szczególności: pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, zalanie, przepięcia elektryczne, itp.)

§ 3

Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

 • modyfikacji produktu
 • śladów ingerencji osób nieuprawnionych
 • jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (osoby nieuprawnione to takie, które nie są autoryzowane przez Gwaranta)

§ 4

 1. Nie stwierdzenie przez Serwis Gwaranta uszkodzenia w reklamowanym produkcie lub stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyn uszkodzenia określonych w §2 bądź nieuprawnionych modyfikacji, napraw i ingerencji określonych w §3 jest podstawą do odrzucenia reklamacji Nabywcy.
 2. W powyższych przypadkach Reklamujący zobowiązany jest do odbioru sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5

Procedura przyjęcia reklamacji:

 1. Przed rozpoczęciem procesu reklamacji niezbędny jest kontakt Zgłaszającego reklamację z działem serwisu Gwaranta pod numerem telefonu: 801 000 375 ( czynny pn.-czw.: 9:00-17:00 oraz pt.: 8:00-16:00) lub adresem e-mail: serwis@sunnyline.com.pl. Dział serwisu przeprowadzi próbę zdalnego rozwiązania problemu wraz ze Zgłaszającym.
 2. W przypadku, gdy rozwiązanie problemu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy nie będzie możliwe, zostanie przyjęte zgłoszenie reklamacyjne, któremu zostanie nadany numer RMA. Dla produktów będących w reklamacji, zgłaszający musi zadbać o odpowiednie, zapewniające bezpieczeństwo w transporcie opakowanie produktu oraz o czytelne oznaczenie go numerem RMA i przesłanie go na adres:
  Serwis
  Sunnyline Poland Sp. z o.o. 
  ul. Graniczna 58B
  62-081 Przeźmierowo
 3. Każda przesyłka reklamacyjna musi zawierać:
  - Numer RMA
  - Dokładne dane kontaktowe osoby reklamującej, w tym numer telefonu
  - Dokładny opis usterki
  - Kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura)

  Przesyłki nadesłane bez wcześniejszego kontaktu z serwisem, które nie są opatrzone numerem RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.

 4. Reklamowany produkt musi być dostarczony z pełnym wyposażeniem z jakim był sprzedany. W przypadku niespełnienia tego warunku Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamowany produkt dostarczany jest do serwisu Gwaranta na koszt i ryzyko Zgłaszającego
 6. Po otrzymaniu przesyłki Serwis Gwaranta dokonuje weryfikacji opisanych usterek i w przypadku stwierdzenia wadliwości produktu dokonuje jego naprawy lub wymiany w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych a następnie odsyła sprzęt do Reklamującego na koszt Gwaranta. Gwarant nie odpowiada za wydłużony czas przesyłki w drodze spowodowany przyczynami od niego nie zależnymi.

§ 6

 1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, wymiany na nowy bądź na inny produkt o takich samych parametrach technicznych lub wystawienia faktury korygującej.
 2. Gwarant decyduje o wadliwości produktu i wyborze sposobu załatwienia reklamacji.
 3. Wymienione produkty przechodzą na własność Gwaranta.
 4. W przypadku uznania reklamacji Gwarant prześle naprawiony lub wymieniony produkt Reklamującemu na koszt Gwaranta.
 5. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem przeglądu i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną.

§ 7

 1. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad lub usterek. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.

§ 8

 1. Załatwienie reklamacji poprzez naprawę lub wymianę produktu będzie następowało w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu Gwaranta.
 2. Termin określony powyżej nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego powyżej 7 dni od upływu terminu. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Reklamującego długu w pełnej wysokości bieg terminów do usunięcia wad i usterek towaru ulega zawieszeniu.

§ 9

 1. Gwarancja na produkt ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy a biegnie od początku w stosunku do wymienionego produktu. W razie wymiany całego produktu na wolny od wad Nabywca otrzymuje pełną, nową gwarancję rozpoczynającą się w dniu wydania nowego produktu.

§ 10

 1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest dokument reklamacyjny wystawiany przez Gwaranta.

§ 11

 1. Gwarancja w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktu.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego